Home / Program / Tijela Programa

Tijela Programa

Ugovorno tijelo Crna Gora

Ugovorno tijelo za IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014-2020 je Ministarstvo finansija, odnosno Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći..

Operativne strukture

Operativnu strukturu Crne Gore čini CBC tijelo i Ugovorno tijelo; prvo je smješteno u Vladi Crne Gore – Kancelarija za evropske integracije, Odsjek za evropsku teritorijalnu saradnju, a drugo u Ministarstvu finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Operativnu strukturu Republike Kosova čini CBC tijelo u Ministarstvu lokalne samouprave, dok ulogu šefa Operativne strukture vrši Generalni sekretar u Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave. Kontrolno tijelo je sastavni dio sistema za upravljanje i kontrolu i njegove dužnosti izvršava Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave.

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) je administrativno tijelo nadležno za dnevno upravljanje IPA Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo. ZTS je odgovoran za pružanje pomoći potencijalnim aplikantima u traženju projektnih partnera, izgradnji njihovih kapaciteta za pripremu prijedloga projekata (organizacija Foruma za traženje partnera, organizacija obuka za upravljanje projektnim ciklusom) kao i za podršku Ugovornom tijelu u radu sa evaluacionim odborima. ZTS je takodje zadužen, za obezbijeđivanje bliske saradnje Operativnih struktura (OS), podršku Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP) kroz ulogu sekretarijata, za nadgedanje projekata, praćenje i savjetovanje korisnika grantova, za kampanju i druge aktivnosti vezane za promociju i podizanje svijesti o IPA programima prekogranične saradnje.

Sjedište Zajedničkog tehničkog sekretarijata nalazi se u Podgorici, dok je kancelarija Antene smještena u Prištini.

Zajednički upravni odbor (ZUO)

Uloga Zajedničkog upravnog odbora (ZUO) se sastoji u nadgledanju sprovođenja ugovora o uslugama za tehničku podršku, uključujući i praćenje napretka aktivnosti projekta, obezbjeđujući sveobuhvatnu koordinaciju implementacije projekta i procjene kvaliteta projektnih rezultata. Saradnja sa članovima ZUO i povratne informacije će obezbjediti pravac i tehničke smjernice za implementaciju projekta i obezbjediti odgovarajucću koordinaciju između uključenih aktera.

Zajednički odbor za nadgledanje (ZON)

Zajednički odbor za nadgledanje (ZON) je zadužen za praćenje ukupne realizacije programa i sastoji se od predstavnika zemalja korisnica, Crne Gore i Republike Kosova koje imaju ravnopravan status u ZON-u.