Home / Zhvillimi i eko-turizmit në Alpet Ballkanike

Zhvillimi i eko-turizmit në Alpet Ballkanike

Përfituesit nga granti

Granti total i BE: 377.222,40 €

Vlera totale e projektit: 443.791,06 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 months

Rezultatet e pritura të projektit:

 • Vendet e mbrojtura me vlera natyrore, të rinovuar dhe të hapura për publikun;
 • Përmirësimi i shërbimeve të ofruara të turizmit aktiv;
 • Më shumë ndërmarrës në fushën e turizmit;
 • Përmirësimi i shërbimeve të ofruara të turizmit aktiv për vizitorët ndërkombëtar dhe vendor;
 • Përmirësimi i kualitetit të shërbimeve të ofruara të turizmit aktiv dhe rritja e sigurisë turistëve në male.

Grupet e synuara (targetuara):

 • Ofruesit e ofertave turistike: Organizatat turistike lokale, operatorët turistik, ciceronët;
 • Administratorët/mbikëqyrësit e Parkut Kombëtar;
 • Shoqatat e bjeshkatarëve dhe shpëtimtarët malorë;
 • Komuniteti lokal/siguruesit e akomodimit;
 • Vizitorët (ekzistues dhe potencial);
 • Autoritetet publike/komunale;
 • OJQ-të.

Zona e projektit:

Parku Kombëtar Prokletije (MZ), Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemuna (KOS), rajoni ndër-kufitar ndërmjet komunës së Deçanit, në Kosovë dhe komunës së Plavës, në Mal të Zi.

Ndikimi i projektit:

Valorizimi i përvojave nga natyra dhe kultura autentike e Alpeve Ballkanike në kuptim të turizmit të qëndrueshëm dhe adresimi në nivel ndërkufitar.