Home / Kush jemi ne

Kush jemi ne

Sekretariati i Përbashkët Teknik, (SPT) është struktura administrative e ngarkuar me menaxhimin ditë pas dite të programit Mal i Zi – Kosovë. SPT është i ngarkuar të asistojë aplikuesit potencial gjatë procesit të kërkimit të partnerëve, ndërtimit të kapaciteteve për zhvillimin e projekteve (p.sh. organizimi i Forumeve për Kërkim Partnerësh, organizimi i Trajnimeve mbi Ciklin e Menaxhimit të Projektit etj), të mbështesë Autoritetin Kontraktues (AK) gjatë punës së Komitetit për Vlerësimin e projekteve, të mundësoj bashkpunimin e afërt të Strukturave Opëruese (SO), të asistojë Komitetin e Përbashkët Monitorues nëpërmjet përmbushjes së rolit të sekretariatit, të monitorojë dhe këshillojë përfituesit e granteve, të organizojë fushata informuese dhe aktivitete të tjera me qëllim rritjen e ndërgjegjsimit të publikut për programin e IPA.
Zyra qëndrore e SPT është e vendosur në Podgoricë, ndërsa zyra e Antenës është e vendosur në Prishtinë.