Home / Projektet e thirrjes së I / CARES – Veprimet ndër-kufitare në Sektorin e Shëndetit Riprodhues

CARES – Veprimet ndër-kufitare në Sektorin e Shëndetit Riprodhues

Përfituesit nga granti:

Granti total i BE: 249,107.00 €

Vlera totale e projektit: 293,171.44 €

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

 • Përmirësimi i kapaciteteve të qendrave shëndetësore dhe cilësisë së shërbimeve të shëndetit riprodhues;
 • Informimi i popullatës së përgjithshme me theks në grupet e rrezikuara sociale në zonën e synuar lidhur me rëndësinë e mbrojtjes së shëndetit riprodhues;
 • Realizimi i fushatës së ekzaminimeve të organizuara parandaluese;
 • Përmirësimi i bashkëpunimit ndërkufitar në aspektin e përmirësimit të shëndetit riprodhues.

Grupet e synuara (targetuara):

 • Femrat e zonës së synuar;
 • Femrat e papunësuara;
 • Femrat që u përkasin pakicave;
 • Femrat nga zonat rurale;
 • OJQ-të që merren me çështjen e femrave;
 • Femrat e reja dhe rinia;
 • Qendrat shëndetësore;
 • Të punësuarit në qendrat shëndetësore;
 • Rreth 10% e popullsisë në zonën e synuar e informuar nëpërmjet fushatës për informimin publik (përafërsisht 38500 njerëz).

Zona e projektit:

 • Mal i Zi: Andrijevicë, Berane, Bijelo Polje, Guci, Petnjicë, Plavë, Kolashin, Mojkovac, Rozhajë.
 • Kosovë: Pejë, Istog, Klinë, Deçan, Gjakovë.

Ndikimi i projektit:

Projekti do të ndikoj në shëndetin e përgjithshëm dhe mirëqenien e popullsisë nëpërmjet përmirësimit të shëndetit riprodhues të femrave në zonën e synuar. Ndikimi do të arrihet nëpërmjet përmirësimit të cilësisë të shërbimeve shëndetësore, rritjes së vetëdijes për rëndësinë e kontrolleve të rregullta preventive dhe krijimit të shprehisë së parandalimit si dhe bashkëpunimi ndërkufitar.

LAJME TË PROJEKTIT

Përfundoi projekti CARES

Përfundoi projekti CARES

Projekti CARES – Veprimet ndërkufitare në sektorin e shëndetit riprodhues është finalizuar në shkurt të vitit 2021 pas dorëzimit të ...
Muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit

Muaji i ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit

Në kuadër të projektit Veprimet ndër-kufitare në Sektorin e Shëndetit Riprodhues, OJQ FORS nga Mali i Zi zhvilloi një seri ...

“CARES – Veprimet ndërkufitare në sektorin e shëndetit riprodhues” – project i ri lidhur me mirëmbajtjen e shëndetit riprodhues

Më 1 mars të vitit 2019, FORS Montenegro filloi me zbatimin e një projekti të ri “CARES – Veprimet ndërkufitare ...