Home / Projektet e thirrjes së I / Iniciativa të përbashkëta ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave

Iniciativa të përbashkëta ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave

Përfituesit e grantit:

Granti total i BE: 266,012.76 €

Vlera totale e projektit: 315,724.71 €

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Kontribut në mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimit ekonomik të zonës kufitare nëpërmjet valorizimit më efikas të mbeturinave;
  • Krijimi i një sistemi të mbledhjes dhe trajtimit selektiv të mbeturinave në zonën urbane të komunës së Gjakovës dhe Plavës;
  • Krijimi i parakushteve teknike në dy komunat për menaxhimin e integruar të mbeturinave të ngurta;
  • Proces i përhershëm i edukimit të akterëve kyç sa i përket menaxhimin e integruar të mbeturinave të ngurta.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Punonjësit e sektorit publik;
  • Qytetarët e pjesëve urbane të komunave Plavë dhe Gjakovë;
  • Turistët në komunat e synuara.

Project area

  • Mal i Zi: Komuna e Plavës
  • Kosovë: Komuna e Gjakovës

Ndikimi i projektit:

Përmirësimi i kushteve të mjedisit në zonën ndërkufitare nëpërmjet edukimit dhe mbështetjes teknike për menaxhimin e mbeturinave.

LAJME TË PROJEKTIT

Janë mbajtur punëtori për menaxhimin e integruar të mbeturinave

Janë mbajtur punëtori për menaxhimin e integruar të mbeturinave

Ekipi i projektit Iniciativa të përbashkëta ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave ka organizuar trajnim për ngritje të ...
U prezentua projekti “Iniciativa të përbashkëta ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave”

U prezentua projekti “Iniciativa të përbashkëta ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave”

Projekti “Iniciativat e përbashkëta ndërkufitare për një menaxhim më të mirë të mbetjeve”, financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të ...