Home / Projektet e thirrjes së I / Të bashkuar kundër ndotjes – BKN (eng. UAP)

Të bashkuar kundër ndotjes – BKN (eng. UAP)

Përfituesit e grantit:

Granti total i BE: 298,307.81 €

Vlera totale e projektit: 350,950.37 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

 • Ngritja e vetëdijes dhe zhvillimi i dialogut ndërmjet banorëve, zyrtarëve dhe të rinjve për rrezikun e deponive të paligjshme; Do të pastrohet dhe monitorohet harta gjithëpërfshirëse e deponive të paligjshme; të zgjerohen hapësirat e gjelbëruara.
 • Përmirësimet e infrastrukturës në stacionet e transferimit të mbeturinave; përmirësimi i trajnimeve dhe masave të sigurisë për punonjësit, duke përfshirë ndarjen e praktikave më të mira; do të hiqen mbeturinat e paligjshme.
 • Do të ngritët vetëdija e banorëve për rrezikun nga mbeturinat e paligjshme, dhe si të marrin pjesë në sistemin e mbledhjes lokale të mbeturinave, dhe si të raportojnë shkelësit e ligjit; dhe bazuar në praktikat më të mira do të ngritet vetëdija e autoriteteve lokale dhe kompanive publike.

Grupet e synuara (targetuara):

 • Banorët që jetojnë pranë deponive të paligjshme;
 • Autoritetet komunale;
 • Punonjësit e menaxhimit të mbeturinave;
 • Studentët;

Zona e projektit:

 • Kosovë: Komuna e Gjakovës
 • Mali i Zi: Komuna e Petnjicës

Ndikimi i projektit:

 • Mjedis më i sigurtë dhe më i pastër për të gjithë komunitetin;
 • Shëndet më i mirë fizik dhe gjendje me e mirë ekonomike për gjithë rajonin ndërkufitar;
 • Banorët janë të vetëdijshëm dhe kanë njohuri mbi rreziqet nga doponitë e paligjshme dhe mbi atë se si mund t’i zvogëlojnë ato rreziqe duke marrë pjesë në sistemin e mbledhjes dhe menaxhimit të mbeturinave;
 • Studentët janë në dijeni për mundësitë e zhvillimit ekonomik dhe zvogëlimin e rrezikut të shëndetit si rezultat i mbrojtjes së ambientit.

LAJME TË PROJEKTIT

Perfundon projekti Të bashkuar kundër ndotjes

Perfundon projekti Të bashkuar kundër ndotjes

Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me OJQ Let’s Do It Peja në Kosovë dhe Komunën e Petnjicës dhe Qendrën për ...
U publikua “Analiza e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”

U publikua “Analiza e situatës mjedisore në komunën e Gjakovës”

Në kuadër të projektit të përbashkët “United Against Pollution – Të bashkuar kundër ndotjes eshte publikuar dokumenti “Analizë e situatës ...
Harta e deponive e përfunduar

Harta e deponive e përfunduar

Brenda projektit Të Bashkuar Kundër Ndotjes, icily zbatohet nga komuna e Gjakovës, komuna e Petnjicës, OJQ Let’s Do It Peja ...
Programi IPA: në Petnjica oborri sanitar me pajisje për presionin e mbeturinave dhe sanimi i deponimeve të paligjshme

Programi IPA: në Petnjica oborri sanitar me pajisje për presionin e mbeturinave dhe sanimi i deponimeve të paligjshme

Në Prishtinë, më 16 nëntor, u mbajt ceremonia solemne lidhur me projektet e përzgjedhura në kuadër të Thirrjes së Parë ...