Home / Projektet e thirrjes së I / Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale

Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale

Përfituesit e grantit:

Granti total i BE: 245.286,69 €

Vlera totale e projektit: 288.572,58 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Të rinjtë nga zona ndërkufitare janë informuar dhe inkurajuar që të përdorin inovacionet sociale dhe teknologjinë si perspektivë për punësim;
  • Trajnimet dhe ndihmesa personale ofrohet për zhvillimin e aftësive dhe shkathtësive si mbështetje për zhvillimin e llojit të biznesit të tyre;
  • Të rinjtë mbështeten që të shkëmbejnë ide dhe të fillojnë bashkëpunimin për biznes me të rinjtë tjerë nga rajoni i bashkëpunimit ndërkufitar.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Të rinjtë e papunësuar nga Mali i Zi dhe Kosova;
  • Prindërit e të rinjve të e papunësuar.

Zona e projektit:

  • Mal i Zi: Podgoricë, Rozhajë dhe Beranë
  • Kosovë: Pejë, Istog dhe Deçan

Ndikimi i projektit:
Përmirësimi i qasjes në tregun e punës për të rinjtë dhe inkurajimi i grupeve të rrezikuara sociale që të jenë pjesë e shoqërisë, nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të metodologjisë dhe mjeteve që do të përmirësonin aftësitë, kompetencat dhe shkëmbimin e ideve dhe biznesit ndërkufitar ndërmjet të rinjve nga rajoni.

LAJME TË PROJEKTIT

i2 Space trajnimi: Dizajn grafik për sipërmarrësit

i2 Space trajnimi: Dizajn grafik për sipërmarrësit

I2 Space trajnimi mbi Dizajnimin grafik për ndërmarrësit u realizua në periudhën nga 8 deri me 10 korrik të vitit ...
U organizua trajnimi “Bazat e shtypjes 3D”

U organizua trajnimi “Bazat e shtypjes 3D”

Në kuadër të projektit “Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale” në periudhën nga 6-7 korriku, në Podgoricë u organizua ...
Mbahet punëtorija “Nga Ideja në Prototip”

Mbahet punëtorija “Nga Ideja në Prototip”

Tre ditë fantastike gjatë punëtorisë “Nga Ideja në Prototip”. Përveç ndërmarrësisë sociale dhe inovacionit, participantët nga komuna e Pejës, Istogut ...
Punëtori për vetëpunësimin e të rinjve dhe ndërmarrësi sociale

Punëtori për vetëpunësimin e të rinjve dhe ndërmarrësi sociale

Në kuadër të projektit të zbatuar nga OJQ Asociacioni për Prosperitet Demokratik – ADP ZID nga Mali i Zi, OJQ ...

Vetëpunësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini

Nga janari 2019, LENS ka filluar të zbatoj projektin “Vetëpunësim dhe Ndërmarrësi Sociale për Rini”. Këtë projekt të veçantë, ku ...