Home / Projektet e thirrjes së II / Trashëgimia kulturore – Thesar i rajonit ndërkufitar

Trashëgimia kulturore – Thesar i rajonit ndërkufitar

Përfituesit nga granti

Vlera totale e projektit: 421,066.31 €

Granti total i BE: 357,884.31€

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Analiza dhe hartimi i burimeve e trashëgimisë kulturore;
  • Krijimi i itinerarit tematik kulturor;
  • Promovimi i ofertës turistike të rajonit të Bjeshkëve të Nemuna.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Pronarë të shtëpive të vjetra, kullave, mullinjve dhe pasurive të tjera dhe trashëgimisë jomateriale;
  • Familjet rurale përgjatë itinearit kulturor;
  • Organizatat turistike dhe vetqeverisjet lokale në zonën e synuara;
  • Operatorët turistikë në zonën e synuar.

Zona e projektit:

Komuna e Gucisë (Mal i Zi) dhekomuna e Pejës (Kosovë).

Ndikimi i projektit:

Projekti do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të zonës së synuar të projektit bazuar në valorizimin e trashëgimisë së pasur kulturore në rajonin e synuar. Gjegjësisht, qëllimi i projektit është të kontribuojë në valorizimin e trashëgimisë kulturore të rajonit të Bjeshkëve të Nemuna duke krijuar itinerer dhe shtigje të reja kulturore si një produkt dhe ofertë e re turistike në zonën e synuar. Projekti gjithashtu do të angazhojë dhe rrisë kapacitetin e njerëzve nga zonat rurale për të ofruar shërbime turistike.

LAJME TË PROJEKTIT

Trashëgimia kulturore – Thesari i Rajonit Ndërkufitar

Trashëgimia kulturore – Thesari i Rajonit Ndërkufitar

Komunat e binjakëzuara, komuna e Pejës dhe komuna e Gucisë , me forca të përbashkëta po zbatojnë projektin Trashëgimia kulturore ...