Home / Punë në sektorin bujqësor për një të ardhme më të mirë të rajonit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës

Punë në sektorin bujqësor për një të ardhme më të mirë të rajonit ndërkufitar të Malit të Zi dhe Kosovës

Përfituesit e grantit:

Granti total i BE: 223.162,90 €

Vlera totale e projektit: 262.545,90 €

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Identifikimi dhe promovimi i burimeve për punësim në bujqësi.
  • Përmirësimi i kapaciteteve teknike të fermerëve.
  • Promovimi i produkteve bujqësore të rajonit ndërkufitar tek publiku dhe bizneset.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Fermerët nga rajoni i synuar;
  • Të rinjtë;
  • Femrat nga rajoni i synuar;

Zona e projektit

  • Kosovë: Komuna e Deçanit
  • Mal i Zi: Komuna e Andrijevicës, Beranës dhe Plavës

Ndikimi i projektit

Realizimi i këtij projekti do të përforcojë sektorin bujqësor të rajonit ndërkufitar përmes përmirësimit të aftësive, e që do ta rris punësimin në sektorin e synuar.