Home / Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale

Vetëpunësimi i të rinjve dhe ndërmarrësia sociale

Përfituesit e grantit:

Granti total i BE: 245.286,69 €

Vlera totale e projektit: 288.572,58 €

Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritura të projektit:

  • Të rinjtë nga zona ndërkufitare janë informuar dhe inkurajuar që të përdorin inovacionet sociale dhe teknologjinë si perspektivë për punësim;
  • Trajnimet dhe ndihmesa personale ofrohet për zhvillimin e aftësive dhe shkathtësive si mbështetje për zhvillimin e llojit të biznesit të tyre;
  • Të rinjtë mbështeten që të shkëmbejnë ide dhe të fillojnë bashkëpunimin për biznes me të rinjtë tjerë nga rajoni i bashkëpunimit ndërkufitar.

Grupet e synuara (targetuara):

  • Të rinjtë e papunësuar nga Mali i Zi dhe Kosova;
  • Prindërit e të rinjve të e papunësuar.

Zona e projektit:

  • Mal i Zi: Podgoricë, Rozhajë dhe Beranë
  • Kosovë: Pejë, Istog dhe Deçan

Ndikimi i projektit:
Përmirësimi i qasjes në tregun e punës për të rinjtë dhe inkurajimi i grupeve të rrezikuara sociale që të jenë pjesë e shoqërisë, nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të metodologjisë dhe mjeteve që do të përmirësonin aftësitë, kompetencat dhe shkëmbimin e ideve dhe biznesit ndërkufitar ndërmjet të rinjve nga rajoni.